Dự án: “Xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường cho khu dân cư đô thị thuộc lưu vực sông Nhuệ – Đáy”

Công suất: 400m3/ng.đ

Chủ đầu tư: Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường

Năm thực hiện: 2014