TƯ VẤN LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM)

Đánh giá tác động môi trường là công việc được thực hiện thông qua quá trình phân tích, đánh giá, đưa ra những dự báo về ảnh hưởng của các dự án quy hoạch – phát triển kinh tế xã hội, của những đơn vị kinh doanh, sản xuất cho đến những công trình khoa học kỹ thuật, y tế, giáo dục, văn hóa xã hội… đến môi trường. Đồng thời, đề xuất những giải pháp cụ thể và hữu hiệu để góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ chính sức khỏe của con người, sinh vật sống.
Tác động của những công trình, dự án có thể tốt, xấu, mức độ ảnh hưởng ít hay nhiều tùy thuộc vào hoạt động riêng biệt của từng dự án, công trình đó. Thông qua việc đánh giá tác động môi trường sẽ giúp đưa ra được những phương án, giải pháp khả thi nhất và tối ưu nhất về kinh tế – kỹ thuật nhằm giải quyết những tác động đó đối với môi trường.

Nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường

Chủ dự án, công trình, đơn vị kinh doanh phải có trách nhiệm lập báo cáo đánh giá tác động môi trường về những tác động của đơn vị mình đối với môi trường. Báo cáo phải bao gồm đầy đủ, chi tiết về những nội dung cần thiết theo yêu cầu cụ thể như sau:
– Các hoạt động, hạng mục cụ thể của dự án, công trình có thể có nguy cơ gây tác động, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường tự nhiên.
– Nêu rõ quy mô dự án, công trình về: thời gian, địa điểm, khối lượng thi công, công nghệ vận hành sử dụng trong từng hạng mục công trình, dự án.
– Báo cáo đánh giá về hiện trạng, mức độ nhạy cảm của môi trường tại địa điểm đặt dự án, công trình và những vùng xung quanh.
– Đề xuất những giải pháp làm giảm tối đa sự tác động xấu đến môi trường tự nhiên…

Công việc cần phải thực hiện

– Tiến hành khảo sát điều kiện tự nhiên của môi trường về địa lý, địa chất, khí tượng thủy văn…
– Điều tra thu thập những số liệu liên quan đến các yếu tố điều kiện tự nhiên, môi trường và các điều kiện về kinh tế xã hội.
– Lấy mẫu thử: mẫu không khí, nước, đất và phân tích, đánh giá tác động đến môi trường.
– Đưa ra kết quả nguồn gây ô nhiễm đối với môi trường.
– Đưa ra những giải pháp cụ thể.
– Tiến hành tham vấnỦy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi thực hiện dự án, các tổ chức và cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án; nghiên cứu, tiếp thu những ý kiến khách quan, kiến nghị hợp lý của các đối tượng liên quan được tham vấn để hạn chế thấp nhất tác động bất lợi của dự án đến môi trường tự nhiên đa dạng sinh học và sức khỏe cộng đồng.
– Lập hội đồng thẩm định về báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Điều kiện của tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường

Chủ dự án, tổ chức tư vấn khi thực hiện đánh giá tác động môi trường phải có đủ các điều kiện dưới đây:
– Có cán bộ thực hiện đánh giá tác động môi trường đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều này;
– Có cán bộ chuyên ngành liên quan đến dự án với trình độ đại học trở lên và phải có chứng chỉ tư vấn đánh giá tác động môi trường đúng chuyên ngành
– Có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn được xác nhận đủ điều kiện thực hiện đo đạc, lấy mẫu, xử lý, phân tích mẫu về môi trường phục vụ việc đánh giá tác động môi trường của dự án; trường hợp không có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn đáp ứng yêu cầu, phải có hợp đồng thuê đơn vị có đủ năng lực.

Căn cứ pháp lý

– Luật Bảo vệ môi trường ban hành ngày 23 tháng 6 năm 2014. Ngày có hiệu lực: 01/01/2015.
– Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một só điều của Luật Bảo vệ môi trường. Ngày có hiệu lực: 01/4/2015.
– Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ qui định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Ngày có hiệu lực 1/4/2015.
Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường
Căn cứ theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP, những dự án công trình cần phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bao gồm:
– Những dự án xây dựng, công trình giao thông, sản xuất vật liệu xây dựng, dự án năng lượng, phóng xạ, điện tử – viễn thông, dự án liên quan đến sử dụng đất nông nghiệp, đất rừng, dự án thăm dò và khai thác khoáng sản, dầu khí…
– Những doanh nghiệp, công ty sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, những nhà máy, nhà xưởng với công suất lớn…
– Những dự án chăn nuôi, trồng trọt trên quy mô lớn, dự án về các khu du lịch, sân golf.
– Các khu dân cư tập trung, khu dân cư đô thị, trung tâm thương mại – kinh tế, bệnh viện, trường học, khách sạn, nhà hàng quy mô lớn…