TƯ VẤN LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1. ĐỐI TƯỢNG PHẢI ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Theo khoản 1 điều 18 Chương V kế hoạch bảo vệ môi trường của nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường quy định như sau:
– Dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục II Nghị định này.
– Phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; phương án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ cở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại phụ lục IV nghị định18/2015/NĐ-CP không phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, đồng thời không thuộc Phụ lục II Nghị định này
2. THỜI HẠN XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
– Theo khoản 3 điều 32 trách nhiệm tổ chức thực hiện xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường tại Luật bảo vệ môi trường quy định : trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận dược kế hoạch bảo vệ môi trường, cơ quan có thẩm quyền quy định tại các khoản 1 và khoản 2 điều 32 này phải xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; trường hợp không xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nên rõ lý do.
– Thời gian thực hiện Lập Bản kế hoạch bảo vệ môi trường: 30 ngày ( bao gồm ngày đợi xác nhận từ cơ quan chức năng).
3. CÔNG VIỆC:
– Thu thập điều kiện địa lý, địa chất, khí tượng, thủy văn khu vực thực hiện dự án.
– Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường, KT- XH khu vực thực hiện dự án.
– Xác định các yếu tố vi khí hậu trong khu vực dự án.
– Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án.
– Xác định các nguồn gây ô nhiễmc của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất tải phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án bằng các phương pháp thống kê, phân tích, thu thập, đánh giá nhanh.
– Đánh giá mức độ tác động, ảnh hưởng của nguồn ô nhiễm kể trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, xã hội, con người xung quanh khu vực thực hiện dự án.
– Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho giai đoạn xây dựng dự án.
– Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, phương án quản lý môi trường quá trình hoạt động và dự phòng sự cố môi trường.
– Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
– Xây dựng chương trình giám sát môi trường.
– Soạn thảo hồ sơ, in ấn báo cáo
– Chỉnh sửa, bổ sung báo cáo theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
– Trình nộp cơ quan có thẩm quyền
– Trình nộp lại cơ quan nhà nước sau chỉnh sửa.
– Nhận Giấy xác nhận Bản kế hoạch bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp