Xử Lý Khí Thải Bằng Phương Pháp Hấp Thụ

Khi đất nước ngày càng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kéo theo đó là các nhà máy xí nghiệp mọc lên nên việc xử lý khí thải công nghiệp là một điều cấp thiết hiện này với mục đích đảm bảo cho sức khỏe người lao động và môi trường là điều cần thiết hiện nay.

Các loại khí có thể ảnh hưởng đến với con người hiện nay và không khí hiện nay:

+ Nhóm các chất có nguồn gốc hữu cơ gồm các chất xăng, etylen, benzen, butan…

+ Nhóm có nguồn gốc vô cơ H2S, SO, NO…

Tùy theo từng loại khí khác nhau mà chúng ta có những phương pháp xử lý khí thải khác nhau như: xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ, xử lý khí thải bằng phương pháp sinh học và trong phương pháp hấp thụ thường được sử dụng rộng rãi nhât hiện nay.

Có hai kiểu hấp thụ :

+ Hấp thụ vật lý: trong quá trình hấp thụ không xảy ra tương tác hóa học, hấp thụ vật lý là quá trình thuận nghịch.

+ Hấp thụ hóa học: trong quá trình hấp thụ có xảy ra phản ứng hóa học.

1. Phương pháp vật lý:  
Các phần tử khí bị giữ lại trên bề mặt chất hấp thụ nhờ lực liên kết giữa các phần tử. Quá trình này có toả nhiệt, độ nhiệt toả ra phụ thuộc vào cường độ lực liên kết phân tử.
2. Phương pháp hóa  học: 

Khí bị hấp phụ do có phản ứng hóa học với vật liệu hấp thụ, lực liên kết phân tử trong trường hợp này mạnh hơn ở hấp thụ vật lý. Do vậy lượng nhiệt toả ra lớn hơn, và cần năng lượng nhiều hơn.

Các yếu tố cơ bản để quá trính hấp thụ diễn ra hiệu quả:

+ Yêu cầu các chất hấp thụ phải có kích thước nhỏ , có khả năng hấp thụ cao, rộng- tách được nhiều loại khí , có độ bền cơ học cần thiết.
+ Thiết bị có kích thước hấp thụ phải đủ lớn, đảm bảo vận tốc khí trên thiết diện ngang của thiết bị ổn định.